Commissies

Algemene Vergadering (AV)

De Algemene Vergadering (AV) bestaat uit één senior vertegenwoordiger van elk aangesloten bedrijf en neemt de statutaire besluiten van de Vereniging. De AV houdt toezicht op en beheert alle andere EPRA-commissies en hun activiteiten, ontwikkelt branchespecifieke strategieën en is verantwoordelijk voor het vaststellen van de jaarbegroting. De twee vaste commissies van de Vereniging zijn de Regulatory & Safety Committee (RSC – Regelgevings- en Veiligheidscommissie) en de Substitution Threats & Opportunities Group (STG – Groep voor bedreigingen en kansen door concurrerende producten). Waar nodig kan de AV tijdelijke organen instellen om toezicht te houden op bepaalde initiatieven. Een recent voorbeeld is de stuurgroep voor het beheer van de implementatie van een ROADMAP om de inerte eigenschappen van volledig geharde fenolmatrixen te benadrukken.

De AV ziet voorts toe op een veilig proces voor het verzamelen en analyseren van branchespecifieke statistieken, die vervolgens in gebundelde vorm volledig conform de anti-trusteisen worden verspreid. Daarmee kunnen markttrends worden vastgesteld en wordt belangrijke input verzameld voor de andere commissies.
 

Regulatory & Safety Committee (RSC)

De Regulatory and Safety Committee (RSC – Regelgevings- en Veiligheidscommissie) bestaat uit managers en professionals van de leden op het gebied van HSE en regelgeving, en is verantwoordelijk voor het beheer van gezondheids-, veiligheids- en milieuzaken (HSE) en de wet- en regelgeving rondom fenolharsen en de grondstoffen die bij de productie ervan worden gebruikt.

Wat doet deze commissie?

 • Houdt alle problemen en ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, veiligheid en het milieu (HSE) en wet- en regelgeving in de gaten die van invloed zijn op fenolharsen en de grondstoffen die bij de productie ervan worden gebruikt.
 • Ontwikkelt een standpunt voor de fenolindustrie voor de omgang met dergelijke problemen.
 • Deelt beste praktijken op HSE-gebied bij het produceren, hanteren, transporteren en gebruiken van fenolharsen en hun grondstoffen.
 • Onderhoudt werkrelaties met andere groepen in de chemische industrie die betrokken zijn bij fenolharsen en hun grondstoffen.
 • Fungeert als spreekbuis voor EPRA-leden over HSE- en wet- en regelgeving.

Wie zitten er in deze commissie?

 • De Regulatory and Safety Committee (RSC) bestaat uit managers en professionals van EPRA-leden op het gebied van HSE en regelgeving.
 • De voorzitter van de RSC wordt door de Algemene Vergadering van EPRA benoemd en is lid van de RSC.
 • RSC-subcommissies of -werkgroepen kunnen indien nodig worden ingesteld voor branchespecifieke problemen.
 • Het werk van de RSC wordt ondersteund door vertegenwoordigers van de Anthesis-Caleb Group, die veranderingen in de Europese wet- en regelgeving op HSE-gebied in de gaten houden en leden tijdens bijeenkomsten en per e-mail op de hoogte houden.
 • Anthesis-Caleb stelt ook conceptmededelingen op over belangrijke zaken, organiseert subgroepen, verspreidt notulen van vergaderingen etc.
 • Administratieve, organisatorische ondersteuning en ondersteuning bij de omgang met gegevens en statistische analyses wordt verleend door Treuhandbüro.
 • De RSC vergadert 3 keer per jaar.

Op welke gebieden is de commissie actief?

 • REACH: registraties, evaluaties, autorisaties, CoRAP, RMOA’s, SVHC, levenscyclusanalyse, veiligheidsinformatiebladen en blootstellingsscenario’s.
 • Classificatie en etikettering: CLP en GHS, productetikettering, verpakking en hantering.
 • HSE: ontwikkelen en delen van beste praktijken.
 • Advies over explosie (ATEX-voorschriften)
 • Polymeer BREF (Best Available Technique Reference)

 

Substitution Threats and Opportunities Group (STG)

De Substitution Threats and Opportunities Group (STG – Groep voor bedreigingen en kansen door concurrerende producten) bestaat uit productmanagers en specialisten op het gebied van regelgeving van een subgroep van aangesloten bedrijven, en draagt zorg voor diepgaande analyses van de factoren die van invloed zijn op trends op de fenolharsmarkt, met speciale aandacht voor de prestaties, eigenschappen en marktpositionering van concurrerende producten. Dit proces legt zowel de bedreigingen bloot voor bestaande toepassingen van fenolharsen als ook kansen die kunnen ontstaan. De STG beoordeelt alternatieve technologieën en ontwikkelt technische dossiers waarin de veiligheid en technische voordelen van fenolharsen worden benadrukt.

De STG speelt vooral een toonaangevende rol bij de implementatie van de ROADMAP om de inerte eigenschappen van fenolharsen in diverse toepassingen te benadrukken en werkt samen met downstream gebruikersverenigingen om ervoor te zorgen dat deze voordelen bekend zijn in de relevante toeleveringsketens.

 


Werkgroepen voor speciale problemen worden ingesteld op ad-hocbasis.

Secretariële en administratieve ondersteuning aan EPRA wordt verleend door Dr. Nausch Treuhandbüro

Technische, wetenschappelijk en regelgevende ondersteuning wordt verleend door Anthesis UK https://anthesisgroup.com