Komitety

Zgromadzenie Ogólne (General Assembly, GA)

Zgromadzenie Ogólne (GA) składa się z jednego przedstawiciela wyższego szczebla z każdej z firm członkowskich i posiada statutowe uprawnienia decyzyjne w Stowarzyszeniu. Zgromadzenie Ogólne nadzoruje i zarządza wszystkimi innymi komitetami EPRA i ich działalnością, opracowuje strategie branżowe i jest odpowiedzialne za ustalanie rocznego budżetu. Dwa główne stałe komitety Stowarzyszenia to Komitet ds. Regulacji i Bezpieczeństwa (Regulatory & Safety Committee, RSC) oraz Grupa ds. Zagrożeń i Możliwości ze strony Substytutów (Substitution Threats & Opportunities Group, STG). W stosownych przypadkach Zgromadzenie Ogólne może wyznaczyć organy tymczasowe, które będą nadzorować określone inicjatywy, a ostatnim przykładem może być komitet sterujący utworzony w celu zarządzania wdrażaniem planu działania wykazującego obojętny charakter w pełni utwardzonych matryc fenolowych.

Zgromadzenie Ogólne nadzoruje również zarządzanie bezpiecznym procesem gromadzenia i analizy statystyk branżowych, które są następnie dystrybuowane w formie zagregowanej, w pełnej zgodności z wymogami antymonopolowymi. Umożliwiają one śledzenie trendów rynkowych i stanowią ważny wkład dla innych komitetów.
 

Komitet ds. Regulacji i Bezpieczeństwa (RSC)

Komitet ds. Regulacji i Bezpieczeństwa (RSC) zrzesza kierowników ds. BHPiOŚ, kierowników ds. regulacji prawnych, a także specjalistów z firm członkowskich, i jest odpowiedzialny za zarządzanie kwestiami ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska (BHPiOŚ) oraz kwestiami prawnymi dotyczącymi żywic fenolowych i surowców wykorzystywanych w ich produkcji.

Czym się zajmuje?

 • Utrzymuje nadzór nad wszystkimi kwestiami związanymi z ochroną zdrowiam, bezpieczeństwem i ochroną środowiska (BHPiOŚ) oraz kwestiami prawnymi i zmianami technologicznymi dotyczącymi żywic fenolowych i surowców wykorzystywanych w ich produkcji.
 • Opracowuje stanowisko przemysłu fenolowego w zakresie zarządzania takimi kwestiami.
 • Dzieli się najlepszymi praktykami BHPiOŚ w zakresie produkcji, obsługi, transportu i wykorzystania żywic fenolowych i ich surowców.
 • Utrzymuje relacje biznesowe z innymi grupami przemysłu chemicznego zainteresowanymi stosowaniem żywic fenolowych lub ich surowców.
 • Działa jako rzecznik członków EPRA w sprawach związanych z BHPiOŚ oraz w sprawach legislacyjnych.

Z czego się składa?

 • Komitet ds. Regulacji i Bezpieczeństwa (RSC) składa się z kierowników ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz specjalistów z firm członkowskich EPRA.
 • Przewodniczący RSC jest powoływany przez Zgromadzenie Ogólne EPRA spośród członków RSC.
 • Podkomitety RSC lub grupy robocze mogą być tworzone w zależności od potrzeb w celu zajęcia się konkretnymi kwestiami branżowymi.
 • Praca RSC jest wspierana przez przedstawicieli Grupy Anthesis-Caleb, którzy dokonują przeglądu europejskich zmian regulacyjnych i legislacyjnych w obszarze BHPiOŚ oraz powiadamiają członków o uaktualnieniach na posiedzeniach i za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Anthesis-Caleb przygotowuje również projekty notatek informacyjnych na temat najważniejszych kwestii, organizuje podgrupy, sporządza protokoły z posiedzeń itp.
 • Wsparcie administracyjne, organizacyjne oraz w zakresie obsługi danych i analizy statystycznej zapewnia Treuhandburo.
 • RSC spotyka się 3 razy w roku

W jakich obszarach jest on aktywny?

 • REACH: Rejestracje, oceny, autoryzacje, CoRAP, RMOA, SVHC, analiza cyklu życia, karty charakterystyki i scenariusze narażenia.
 • Klasyfikacja i etykietowanie: CLP i GHS, etykietowanie produktów, pakowanie i obsługa.
 • BHPiOŚ: Rozwijanie i wymiana najlepszych praktyk.
 • Wytyczne dotyczące właściwości wybuchowych (przepisy ATEX)
 • BREF dla polimerów (dokument referencyjny na temat najlepszych dostępnych technik)

 

Grupa ds. Zagrożeń i Możliwości ze strony Substytutów (STG)

Grupa ds. Zagrożeń i Możliwości ze strony Substytutów (Substitution Threats and Opportunities Group, STG) składa się z kierowników ds. produktów oraz specjalistów ds. regulacji z podgrupy firm członkowskich i przedstawia dogłębną analizę czynników wpływających na trendy w rozwoju rynku żywic fenolowych, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości użytkowych i pozycji rynkowej produktów konkurencyjnych. Proces ten ujawnia zarówno zagrożenia dla istniejących zastosowań żywic fenolowych, jak również możliwości, które mogą się pojawić. STG przeprowadza ocenę alternatywnych technologii i opracowuje dokumenty techniczne wykazujące bezpieczeństwo i techniczne zalety żywic fenolowych.

STG odgrywa wiodącą rolę we wdrażaniu planu działania mającego na celu wykazanie obojętnych właściwości żywic fenolowych w wielu różnych zastosowaniach i współpracuje ze stowarzyszeniami dalszych użytkowników, aby informacje o tych korzyściach trafiały do odbiorców w ramach odpowiednich łańcuchów dostaw.

 


Grupy robocze odpowiedzialne za rozwiązywanie określonych problemów są tworzone ad hoc.

Sekretariat oraz administrację stowarzyszenia EPRA prowadzi Dr. Nausch Treuhandbüro

Wsparcie techniczne, naukowe i regulacyjne zapewnia Anthesis UK https://anthesisgroup.com